Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Marianne Vermeer en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Kwaliteit

1. Tekstbureau Marianne Vermeer verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.

 Geheimhouding

2. Tekstbureau Marianne Vermeer verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de afnemer waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Concepttekst en eenmalige herziening

3. Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening van maximaal één uur na overleg met de afnemer. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tegen het geldende uurtarief van Tekstbureau Marianne Vermeer. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht  

4. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.

5. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Tekstbureau Marianne Vermeer niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

6. Ingeval van overmacht bij Tekstbureau Marianne Vermeer zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de afnemer. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Tekstbureau Marianne Vermeer opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De afnemer heeft de verplichting om van Tekstbureau Marianne Vermeer het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en haar dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Offerte en offertekosten

7. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van Tekstbureau Marianne Vermeer en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief.

8. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Als een omvangrijke offerte geldt die, waarvoor in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht inclusief de mondelinge toelichting op de offerte. Ook al betaalt de afnemer de offerte, de in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van Tekstbureau Marianne Vermeer en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.

Opdracht en opdrachtbevestiging

9. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven: het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk;

 • het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk;
 • in hoeverre medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
 • welke materialen en gegevens hij aanlevert, en binnen welke termijn;
 • wie de tekst goedkeurt, binnen welke tijd;
 • in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
 • de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, e-mail, diskette of andere informatiedrager; post, modem, koerier, etc.) en het gewenste bestandsformaat;
 • de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.

Tevens worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals:

 • research;
 • eindredactie;
 • administratieve ondersteuning, waaronder typewerk;
 • correctie van zet- en/of drukproeven of van opgemaakte bestanden;
 • verzorging van illustraties en/of fotografie;
 • vormgeving, begeleiding van drukwerk en afwerking;
 • traffic;
 • vertalingen;
 • pretesten

Kostensoorten

10. In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorarium, bureaukosten, andere directe kosten en de kosten van derden.

Vrijwaring

11. De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Tekstbureau Marianne Vermeer tegen elke aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Tekstbureau Marianne Vermeer.

Aansprakelijkheid

12. Tekstbureau Marianne Vermeer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Tekstbureau Marianne Vermeer. Voor het geval wordt geoordeeld dat Tekstbureau Marianne Vermeer geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Tekstbureau Marianne Vermeer jegens de afnemer uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten

13. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Tekstbureau Marianne Vermeer.

14. In het geval van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent Tekstbureau Marianne Vermeer bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over elk ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.

15. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 13 behoudt Tekstbureau Marianne Vermeer haar auteursrechtelijke bevoegdheden.

16. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De afnemer moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Tekstbureau Marianne Vermeer brengen en Tekstbureau Marianne Vermeer moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Tekstbureau Marianne Vermeer kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

17. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Tekstbureau Marianne Vermeer krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

18. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de afnemer bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.

19. Bij inbreuk op het auteursrecht is de afnemer schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Tekstbureau Marianne Vermeer wordt beschouwd:

 • publicatie van haar werk voor een ander gebruik dan overeengekomen;
 • hergebruik van haar werk zonder toestemming;
 • aantasting van haar werk;
 • publicatie zonder naamsvermelding.

20. De bepalingen van artikel 13 tot en met artikel 19 hebben ook betrekking op teksten die Tekstbureau Marianne Vermeer van derden betrekt. Tekstbureau Marianne Vermeer garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Betaling

21. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Tekstbureau Marianne Vermeer betaling in termijnen verlangen. De betalingsverplichting geldt ook als de afnemer de geleverde teksten niet gebruikt. De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum. Bij betalingen later dan veertien dagen na de factuurdatum is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die veertien dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen

22. Op elke overeenkomst tussen Tekstbureau Marianne Vermeer en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Tekstbureau Marianne Vermeer.

 

 

Tekstbureau Marianne Vermeer
T 06 29369696
info@tekstbureaumariannevermeer.nl
www.tekstbureaumariannevermeer.nl

 

 

Postbank 4766367 | KvK Den Haag 50493000 | BTW nr. NL077137231B01